Personvernfråsegn for Bitmynt AS

Innleiing

Bitmynt AS er pålagd ved lov å ta vare på ein del opplysningar om deg. Denne fråsegna skildrar kven som er ansvarleg for dine data, og kva vi tillet oss å gjere med dine data.

Ansvarleg

Bitmynt AS (org nr 924017139) er ansvarleg for handsaming av dei personopplysningane vi samlar inn. Kontaktadresse er:

Bitmynt AS
Sørstrandvegen 6
6906 FLORØ

Kontaktpeson: Sturle Sunde
Epost: [email protected]

Dersom du har spørsmål om eigne personopplysningar og korleis vi handterer dei, eller ynskjer å få retta opplysningar vi har lagra om deg, kan du kontakte oss på adressene over.

Innsamlingsgrunnlag og føremål

Bitmynt AS samlar inn informasjon om deg som vi er pålagd ved lov eller forskrift, eller som du frivilleg oppgjev til oss når du til dømes søkjer jobb hjå oss. Vi er svært opptekne av personvern og samlar difor ikkje inn informasjon til andre føremål, som marknadsføring. Vi vil heller ikkje dele nokon opplysningar med andre, med mindre det er pålagt ved lov eller forskrift.

Informasjon vi er pålagd å samle inn frå kundar og personar som handlar på vegner av kundar, er:

Sikring av personopplysningar

Vi har gjort alt vi kan for at dine data skal vere trygge hjå oss. Personopplysningar vil berre finnast i klårtekst i din nettlesar og på vår sikre tenar.

På den sikre tenaren lagrar vi både dine personopplysningar og våre bitcoin. Dei er like sikre. Dersom våre bitcoin skulle forsvinne eller vi har andre indikasjonar på at ein tredjepart har klart å få tak i personinformasjon vi har lagra om deg, vil vi kontakte deg.

Tilgang til personopplysningar internt i Bitmynt AS

Tilsette har berre tilgang til personopplysningar dei har behov for å sjå i den stillinga dei har. Dersom du snakkar med ein medarbeidar, er det difor ikkje sikkert at vedkommande kan sjå all informasjon vi har om deg.

Utlevering og bruk av personopplysningar

Vi deler ikkje personopplysningar med nokon, med mindre det er pålagt ved lov eller forskrift. Ved normal bruk av nettsidene våre vil ingen komponentar lastast frå tredjepartar og ingen tredjepartar skal kunne setje informasjonskapslar eller anna som indikerer at du har gjesta våre sider.

Du vil få utlevert all informasjon du ynskjer om deg sjølv, innanfor dei avgrensingane som er sett i kvitvaskingslova § 32. (Forbod mot å utlevere informasjon innsamla i samband med undersøking og eventuell rapportering av mistenkjelege transaksjonar.)

Situasjonar der lova krev at vi deler informasjon med andre, kan vere rapport om mistenkjeleg transaksjon til Økokrim eller pålegg om utlevering av informasjon som vedgår ei spesifikk sak frå politiet. Skatteetaten har òg vide fullmakter til å krevje informasjon utlevert. Finanstilsynet kan komme på tilsyn og krevje å få sjå all dokumentasjonen for å sjekke at Bitmynt AS fylgjer alle rutiner.

Tredjepartar vil ikkje få utlevert personopplysningar av oss utan at dei anten har ein klår lovheimel, eller at du ber oss om å utlevere spesifikk informasjon til ein spesifikk tredjepart, til dømes dersom du ber oss sende opplysningar om transaksjonar til Skatteetaten for automatisk utfylling av sjølvmelding.

Vi vil ikkje bruke personopplysningar eller kontaktinformasjon til marknadsføring, eller utlevere informasjon til andre som driv med marknadsføring, med mindre du oppgjev informasjonen spesifikt for å få nyhende frå oss, til dømes dersom du ber om å verte informert via epost når vi lanserer ei ny teneste. Vi kan bruke kontaktinformasjon til å informere deg om viktige endringar av tenestene våre, som nedlegging av ei teneste du brukar eller endringar av bruksvilkår eller personvernfråsegna. Vi vil òg kontake deg dersom vi har grunn til å tru at uvedkommande kan ha skaffa seg tilgang til dine personopplysningar, for å oppdatere kundeopplysningar for å tilfredsstille krav i kvitvaskingslova om at dei skal haldast oppdatert eller dersom vi treng meir informasjon om ein spesifikk transaksjon.

Informasjonskapslar

Nettsidene våre set ein informasjonskapsel i nettlesaren for å identifisere deg som innlogga brukar. Denne vert ikkje delt med andre og vert ikkje brukt til å spore deg. Han vert sletta ved utlogging. I tillegg lagrar nettlesaren noko informasjon lokalt for at nettsidene skal fungere raskare. Vi lastar ingen komponentar frå tredjepartar. Vi vil ikkje bruke annonsenettverk som sporar kundar, vi har ingen sporingslenkjer i epost sendt til deg og vi brukar ikkje sosiale nettverk som lever av å spore deg og selje informasjon om deg.

Retting og sletting

Lova krev at Bitmynt AS lagrar identifikasjonsdokumentasjon i fem år etter vår siste transaksjon. Dersom du identifiserer deg for å inngå eit kundeforhold, men ikkje utfører nokon transaksjonar, slettar vi informasjonen etter fem år, eller du kan be oss om å slette informasjonen tidlegare.

Endring av denne personvernfråsegna

Vi kontaktar deg dersom vi gjer endringar av denne fråsegna som tillet oss å bruke dine personopplysningar på nye måtar. Då kan du måtte godkjenne nye vilkår for å halde fram med å bruke våre tenester. Vi informerer ikkje om språklege endringar eller innskrenking av vår bruk av dine persondata.