Registrer

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Kontaktinformasjon

Folkeregistrert adresse

ID verifikasjon

Kan verifisere ID med Nets Passport Reader?

None

Bruk av bitcoin

Vil du primært kjøpe bitcoin, selje bitcoin eller ca lik fordeling av kjøp og sal?

Kva brukar du bitcoin til?

Lagring av bitcoin

Korleis oppbevarer du dine bitcoin?

Kor ofte vill du gjere handel

Kor ofte kjem du til å handle?

None

Får du hjelp med handel/investering

Får du hjelp av nokon med handelen/investeringa?

Politisik eksponert person

Er du ein politisk eksponert person (PEP)?

Er du nær familiemedlem av ein politisk eksponert person? Nær vil seie ektefelle/sambuar eller sysken eller slektning i rett opp- eller nedgåande linje

Er du nær medarbeidar av ein politisk eksponert person?

Har du tenkt å sende bitcoin til eit av fylgjande land: Afghanistan, Bosnia & Herzegovina, Guyana, Irak, Laos, Syria, Uganda, Vanuatu, Yemen, Etiopia, Sri Lanka, Trinidad & Tobago, Iran, Nord-Korea eller Pakistan?

Har du tilknytning til ein terrororganisasjon eller høgreekstremistisk gruppe, eller har du tenkt å overføre bitcoin til ei gruppe eller enkeltindivid som støttar terror eller utfører terrorhandlingar?

Økonomisk kontroll

Handlar du på vegner av andre?

Har du verge eller andre som kontrollerer økonomien din?

Godkjenning av vilkår

Godkjenner du at Bitmynt AS får tilgang til kundehistorikk og annan informasjon som Sunde bitmynthandel har lagra om deg?

Din informasjon er sendt